Share

ITTF_MOU

International Table Tennis Federation (ITTF) หรือ สหพันธ์ปิงปองระหว่างประเทศ และ International e-Sports Federation (IeSF) สมาพันธฺอีสปอร์ตโลก ได้มีการลงนามข้อตกลง MOU เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหรือช่วยผลักดันการแข่งขันอีสปอร์ต

สหพันธ์ปิงปองระหว่างประเทศ (ITTF) เป็นหน่วยงานที่ดูแลการแข่งขันปิงปองในระดับโลก โดยมีชาติสมาชิกที่เข้าร่วม 226 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมในนามของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย โดยกีฬาปิงปองได้เข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิคในปี 1988

ซึ่งทั้ง 2 องค์กรมีการเจรจาพูดคุยถึงข้อตกลงต่างๆ มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และอีกครั้งที่สิงคโปร์ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งข้อตกลงที่ว่าคือการแบ่งปันข้อมูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงกำหนดทิศทางให้กับทั้ง 2 องค์กรในการพัฒนาเพื่มประสิทธิภาพในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในด้านของอีสปอร์ต ทางสหพันธ์ปิงปองระหว่างประเทศ จะสนับสนุนในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปิงปองทั้งหมด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับการแข่งขันอีสปอร์ตที่เกี่ยวข้องกับปิงปอง ซึ่งเป้าหมายหลักที่ตั้งกันไว้ชัดเจนคือ การแข่งขันอีสปอร์ตเกมปิงปองชิงแชมป์โลก

ซึ่งเมื่อมองแล้ว จุดมุ่งหมายของสหพันธ์ปิงปองระหว่างประเทศ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ สมาพันธฺอีสปอร์ตโลก และยังได้รับความร่วมมือจาก International Sports Federations (IFs) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสามารถในด้านดิจิทอลของวงการกีฬา และที่สำคัญ สมาพันธฺอีสปอร์ตโลกกำลังดำเนินการ เพื่อให้อีสปอร์ตเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลก และได้การยอมรับจาก Global Association of International Sports Federations หรือ GAISF อดีตที่รู้จักกันในชื่อ SportAccord และ คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOC) เพื่อผลักดันให้อีสปอร์ตกลายเป็นกีฬาอย่างแท้จริง

Share