Share

ESPORTISSPORT
สืบเนื่องมาจากมีข่าวออกมาว่า ที่ประชุมของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าเรื่องอีสปอร์ต (E-Sports) และแนวทางในการรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาที่ดำเนินกิจกรรมอีสปอร์ต และเห็นชอบประกาศให้อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

แต่ ณ เวลานี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการอนุมัติ ซึ่งผลจากการประชุม เป็นเพียงแค่ความเห็นชอบ โดยอีสปอร์ตจะสามารถเป็นกีฬาได้สมบูรณ์ ต้องผ่านขั้นตอนของการอนุมัติจากผู้เกี่ยวข้อง คือ
1. ทำจดหมายเพื่อให้ทางผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายสกล วรรณพงษ์ ลงชื่อเพื่อยื่นเสนอกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายสกล วรรณพงษ์
2. ต้องได้รับการลงนามจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่ออนุมัติให้อีสปอร์ตคือกีฬา

PNECO600508001001001.jpg.b78c190fd7306893f1074b346795353c

ทั้งนี้ใน 2 ขั้นตอนดังกล่าวอาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นเอกสารประมาณ 1-2 สัปดาห์ หากได้มีการลงนามทั้ง 2 ขั้นตอน ก็จะเป็นอันว่า อีสปอร์ตคือกีฬาอย่างสมบูรณ์

โดยก่อนหน้านี้ทางสมาคมไทยอีสปอร์ตได้ทำการยื่นเสนอกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ผลักดันให้อนุมัติว่าอีสปอร์ตคือกีฬา ซึ่งผ่านการประชุมมาหลายวาระ ตั้งแต่ การเสนอจัดตั้งสมาคมไทยอีสปอร์ต เพื่อเริ่มต้นการผลักดันอย่างจริงจัง จากนั้นยื่นเสนอกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้อีสปอร์ตเป็นกีฬา โดยที่เรื่องทั้งหมดได้ถูกนำเข้าที่ประชุมหลายครั้ง
วาระแรก – เป็นการเสนอว่าอีสปอร์ตคืออะไร ซึ่งถือเป็นการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ
วาระที่ 2 – หาข้อสรุปถึงข้อดีและข้อเสียของอีสปอร์ต
วาระที่ 3 – เข้าที่ประชุมเพื่อฟังผล ซึ่งยังไม่ได้รับการเห็นชอบ และได้รับโจทย์เรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
วาระที่ 4 – เข้าที่ประชุมของกระทรวงวัฒนธรรม และหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าหากอีสปอร์คือกีฬา จะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
วาระที่ 5 – เป็นการประชุมภายใน ซึ่งอีสปอร์ตถูกเลือน
วาระที่ 6 – คือการประชุมครั้งล่าสุด โดยบอร์ดของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้อีสปอร์ตคือกีฬา

ทุกครั้งที่มีการขยับหรือเคลื่อนไหวในเรื่องของการทำรายงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการของสมาคมไทยอีสปอร์ต ซึ่งประกอบด้วย

01 สันติ โหลทอง
1. นายสันติ โหลทอง นายกสมาคม

02 กฤษฎา เลิศการช่าง
2. นายกฤษฎา เลิศการช่าง อุปนายกสมาคม

03 ประสพโชค จันทรมงคล
3. นายประสพโชค จันทรมงคล กรรมการและเลขาธิการสมาคม

04 กฤษฎา สุโขวัฒนกิจ
4. นายกฤษฎา สุโขวัฒนกิจ กรรมการและเหรัญญิก

05 ธัญญาภรณ์
5. นางสาวธัญญาภรณ์ อยู่คง กรรมการและนายทะเบียน

06 สักกพล สวาคฆพรรณ
6. นายสักกพล สวาคฆพรรณ กรรมการและปฏิคม

07 ชนิกนันท์ ทิพย์ไพโรจน์
7. นายชนิกนันท์ ทิพย์ไพโรจน์ กรรมการและประชาสัมพันธ์

08 ปัณณวิชญ์ ธนสุวรรณเกษม
8. นายปัณณวิชญ์ ธนสุวรรณเกษม กรรมการกิตติมศักดิ์และเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

09 วิทยา แสงอนันต์
9. นายวิทยา แสงอนันต์ กรรมการ

10 ชยุตม์ ฉางทองคำ
10. นายชยุตม์ ฉางทองคำ กรรมการ

11 สุกิจ นนท์ตา
11. นายสุกิจ นนท์ตา กรรมการ

12 ไตร อัครวิเนค
12. นายไตร อัครวิเนค กรรมการ

13 บุรินทร์
13. นายบุรินทร์ เหล่าศรี กรรมการ

และบุคคลที่ต้องขอขอบคุณ ที่ช่วยเหลือทางสมาคมไทยอีสปอร์ตมาโดยตลอด

ณัฐวุฒิ เรืองเวส

คุณณัฐวุฒิ เรืองเวส
รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิบูลย์ ลีรัตนขจร

 คุณวิบูลย์  ลีรัตนขจร
กรรมการผู้จัดการบริษัทวิช106 จำกัด

จอมภูมิพงศ์ ดิฏฐโชติ

คุณจอมภูมิพงศ์ ดิฏฐโชติ
วิทยุครอบครัวข่าว สทร. Fm106

P Aum

คุณกิติวุฒิ พิมพาหุ
Manager retail Business group media & Strategic Marketing Department

ที่รัก บุญปรีชา

พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที

dddddd

ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Olivia

Olivia

Share